Официално становище на тъканна банка „Селена Целс“

По повод публикация, твърдяща, че тъканна банка „Селена Целс“ подвежда потребителите си, бихме искали да заявим следното:

– Тъканна банка „Селена Целс“ разполага с разрешение за осъществяване на дейност РЗ – 00 – 1 от 28.03.2018 г. на основание чл. 51 от Закона за лечебните заведения (изм. и доп. ДВ. бр. 18 от 27 февруари 2018 г.), издадено от Изпълнителна агенция по трансплантация към Министерство на здравеопазването на Република България.

– Тъканна банка „Селена Целс“ отговаря на всички изисквания на българското законодателство, включително чл. 13 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Отговаряме и на изискванията на всички европейски директиви за съхранение на стволови клетки. Всяка проба, съхранявана от „Селена Целс“, разполага с уникален европейски код SEC (Single European Code), гарантиращ, че пробата може да бъде проследена при нужда от използването й за трансплантация по-късно.

– Съществуват различни видове доброволна сертификация и акредитация на тъканните банки, които се отнасят към самочувствието на банката, но не оказват влияние върху качеството на дейността й и не се изискват от действащото законодателство. Според българското законодателство Тъканна банка „Селена Целс“ отговаря напълно на всички медицински стандарти и това винаги е бил акцентът на нашата комуникация.

– През последната година „Селена Целс“ е минала 2 цялостни проверки от българските държавни органи (Изпълнителна Агенция Медицински Надзор, Изпълнителна Агенция Медицински одит, НАП, НЗОК) по сигнали на МЦ „Афродита“, официален представител за България на конкурентна тъканна банка Future health. И двете проверки не установиха никакви нарушения и доказаха изрядност на дейността на „Селена Целс“.

– Публикацията поставя под съмнение авторитета, уронвайки престижа на тъканна банка „Селена Целс“. По-лошото е, че авторът е стигнал доста по-далеч, поставяйки под съмнение компетентността на органите на българското законодателство като оспорва официално становище, дадено от представител на Изпълнителна Агенция по Трансплантациите (вече Изпълнителна Агенция Медицински Надзор). В статията се прави опит за внушение, че липсата на акредитация на тъканна банка „Селена Целс“ по смисъла на Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения съставлява нарушение на закона. В действителност, в чл. 1а от цитираната наредба изрично се посочва, че описаната акредитация е задължителна само за лечебните заведения, които искат да провеждат обучение на студенти и специализанти. Към днешна дата цитираната наредба е отменена с Наредба № 8 от 13.11.2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти. Изискванията за акредитация по реда на тази наредба също изцяло касаят възможността на дадено лечебно заведение да осъществява дейност по обучение на студенти, докторанти и лекари. Акредитацията по реда на Наредба № 8 от 13.11.2019 г., както и по реда на отменената Наредба № 18 от 20.06.2005 г. не е предпоставка за извършване на дейност като тъканна банка според действащото законодателство.

– „Селена Целс“ като българска тъканна банка поема пълна отговорност за съхраняването на стволови клетки на своите клиенти. Ние не сме представителство, не изпращаме генетичен материал за съхранение в чужбина. Знаем, че дългият транспорт намалява качеството на пробите, тъй като всеки следващ час процентът живи стволови клетки намалява. Ние създадохме тази банка в Пловдив и обработваме пробите максимално бързо, за да гарантираме възможно най-много живи стволови клетки, което е един от най-важните критерии за евентуално използване на генетичния материал за трансплантации по-късно. Ние разполагаме с трансфузионен хематолог и даваме възможност трансплантациите да се извършват на място в България без да се налагат допълнителни разходи и загуба на време в пътуване. Същевременно по желание на клиентите ни, съхраняваните при нас проби могат да се използват и извън страната.

Отворени сме за комуникация и с радост бихме отговорили на всички опасения и въпроси, които имате, защото нямаме съмнения в чистотата и прозрачността на дейността си.

Тъй като повече от година „Селена Целс“ е обект на злонамерени действия от страна на конкурентна тъканна банка, заявяваме, че при последващи такива, ще реагираме според законодателството на Република България.