Условия за ползване

УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД ГР. ПЛОВДИВ

Политика за прозрачност при обработване на информацията

В качеството си на администратор на лични данни, УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато ние обработваме Вашата лична информация.

За контакт с администратора УСБАЛАГ СЕЛЕНА ООД:

Пловдив 4001, бул. „Пещерско шосе“ № 80, 032 64 80 20

Електронна поща: agselena@abv.bg и info@agselena.com

Интернет страница: www.agselena.com

За контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

Атанас Влахов – 0887400752 – dposelena@abv.bg

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

  • Човешки ресурси;
  • Контрагенти;
  • Искания по ЗДОИ;
  • Видеонаблюдение;
  • Посетители;

· Жалби, сигнали и други искания;

· Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679;

· Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД;

· Уведомления за нарушения за сигурността на данните.

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения и договорни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинални или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа или психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД връща документите по начина, по който са подадени.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществява дейността на службите по трудова медицина.

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само когато това е посочено в специален закон.

Искания по ЗДОИ

Във връзка с обработването на искания по ЗДОИ се обработва информация на отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

Видеонаблюдение

В УСЛАБАЛ „СЕЛЕНА“ ООД се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

Посетители

Обработването на лични данни на посетители на УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД се извършва чрез обработващ лични данни – охранителна фирма, избрана след провеждане на процедура по обществена поръчка. Целта на събирането на лични данни е идентифицирането на физически лица, посещаващи сградата на УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД и контрол на достъпа.

Жалби, сигнали и други искания

Жалби, сигнали и други искания по отношение дейността на УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД се подават по реда и условията на действащото законодателство.

При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица само ако е предвидено в закон.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД за личните данни, които УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД обработва за Вас.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД ще ви бъде поискано да се идентифицирате чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само ако е предвидено в закон.

Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявени от потребителя услуги

Когато подавате жалба или задавате върпсо относно дейности, извършвани от УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Тази информация се записва в база данни, намираща се на защитен сървър, разположен в сървърно помещение в сградата на УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД.

УСЛАБАГ „СЕЛЕНА“ ООД използва предоставената от Вас информация само за извършване на изискваната от Вас услуга (пример: депозиране на жалба в УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД или получаване на отговор на зададен от Вас въпрос). УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД не предоставя тази информация на трети лица.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ ООД, свържете се с нас на адрес agselena@abv.bg или info@agselena.com.