Правила на играта „Открий липсващите думи“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТАОТКРИЙ СКРИТИТЕ ДУМИ

ОРГАНИЗАТОР

Играта „Открий скритите думи” е организирана от Тъканна банка „Селена целс“ ЕООД, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. „Пещерско шосе“ 80, наричано по-долу за краткост: Организатор. Организаторът запазва правото да поправя или променя правилата, като обявява това публично своевременно.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Програмата се организира и провежда на територията на Република България.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата стартира на 25 март 2021 и ще продължи до 30 април 2021 година. Крайният срок за изпращане и получаване на награда е 15 май 2021 година.

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

В играта могат да участват бременни жени на възраст над 18 години. Служителите на Тъканна банка „Селена целс“ ЕООД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие. С включването си в програмата, участникът приема и се задължава да спазва изцяло условията.

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

Участникът трябва да открие скритите думи във Facebook (https://www.facebook.com/selenacells) и Instagram (https://www.instagram.com/selenacells/) профилите на организатора, както и в официалния сайт www.selenacells.com. Потребителят трябва да регистрира отговорите си във формата, публикувана на адрес https://docs.google.com/forms/d/1yCmSrhuZ65PRygo06OQFcWmWGTnECzC4NQMbVMNm1bE/edit. Участникът следва да попълни имената, предполагаемият термин на раждане, градът по местоживеене, телефонния си номер и e-mail адреса за контакт. Всеки участник може да участва само по веднъж. Всяка следваща регистрация ще се счита за невалидна.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

Наградата, която може да спечели участник, отговорил правилно на трите въпроса, като посочи скритите думи във Facebook страницата, Instagram профила и официалния сайт на организатора и попълнил полетата с данните си, е четец за електронни книги Pocketbook Basic 3.

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившият участник ще бъде изтеглен в края на играта на случаен принцип посредством софтуер. Организаторът ще се свърже с него по телефона, за да вземе данните (имена и адрес за доставка на наградата). Имената на печелившия участник ще бъдат публикувани в официалната страница на организатора във Facebook и в Instagram профила.

ПРАВНИ СПОРОВЕ

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с притежанието или собствеността, върху печеливши уникални кодове от продуктите, включени в играта „Открий скритите думи“, както и правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с тази програма.

Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в програмата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора съгласно разпоредбите на българското законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.selenacells.com, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на получаване на спечелена награда, печелившият участник следва да предостави изричното си съгласие Тъканна банка „Селена целс“ да събира, съхранява и по друг начин да обработва лични му данни при спазване разпоредбите на действащото европейско(Регламент (ес) 2016/679) и българско законодателство. Личните данни, които ще се използват от Тъканна банка „Селена целс“ ЕООД са: име и фамилия, точен адрес, телефонен номер и имейл адрес.

Предоставените лични данни ще се използват за следните цели:

Името и фамилията са нужни на Тъканна банка „Селена целс“ ЕООД, за да идентифицира печелившия участник.

Адресът е необходим, за да бъде изпратена до печелившия участник спечелената награда.

Телефонният номер е нужен, за да може организаторът да се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за събиране на данните и за изпращане на наградите.

Имейл адресът е необходим, за да се отговори при запитване на участника

При регистрация чрез формата и участие в играта, се счита, че участникът се е запознал, разбрал и се съгласява с настоящите официални правила и е предоставил на Тъканна банка „Селена целс“ ЕООД, посочените по-долу съгласия и декларации.

Предоставянето на съгласие се удостоверява с участие в играта.

СЪГЛАСИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК. С участието си в програмата:

предоставям изричното си съгласие Тъканна банка „Селена целс“ ЕООД да събира, съхранява и по друг начин да обработва личните ми данни за целите посочени по-горе.

Информиран съм и давам съгласието си, че личните ми данни, отнасящи се до въпросната обработка описана по-горе може да се съобщават на:

СПИДИ АД за целите на изпращане и получаване на наградите като печеливш участник;

Известен ми е срокът за съхраняване на личните данни – 1 година след края на играта.

Уведомен/а съм, че след този срок Тъканна банка „Селена целс“ ЕООД изтрива личните ми данни и изтрива всички съществуващи копия освен ако запазването на личните ми данни или на част от тях се изисква за по-дълъг период съгласно приложимото право;

Известно ми е, че личните ми данни се предоставят на лицата, обработващи лични данни в Тъканна банка „Селена целс“ ЕООД и имам право да се информирам за начина на обработка и съхранение на личните ми данни, както и право да възразя срещу обработката/съхранението на личните ми данни.

С участието си в играта, декларирам, че прочетох, разбрах и съм съгласен с настоящите официални правила на играта „Открий скритите думи”.